Om oss

I Tanzania vid Victoriasjöns västra strand ligger Kashumbiliro, ett pastorat med sju församlingar inom ELCT (Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania). Kashumbiliro är ett stycke Afrika i våra hjärtan. Där lever sång, tro och framtidshopp. Ändå lever en stor del av befolkningen under fattigdomsgränsen. Föreningen Kashumbiliros vänner vill medverka i deras utveckling mot en rikare framtid.

Idag kan vi se tillbaka på ett mångårigt samarbete. En del projekt har avslutats, andra pågår eller är i sin linda. Arbetssättet för föreningen är trefaldigt: att bygga på personliga kontakter, att insamla medel till såväl inkomstgenererande som humanitära projekt samt att stimulera till insatser på hemmaplan. VI försöker alltid ha betoning på hjälp till självhjälp, det vill säga att verksamheten skall övergå i egenregi och ha långsiktighet.

Vi är fortfarande mitt uppe i ett pionjärarbete med alla möjligheter och risker. Därför är vi ständigt medvetna om att kulturskillnader, olika utgångspunkter när det gäller kunskap och risker när pengar är inblandade, är fallgropar som måste pareras. Under rubriken Projekt finns närmare beskrivning av det som är aktuellt. I medlemsbreven under rubrik Medlemsinformation finns fortlöpande beskrivning av våra kontakter med Kashumbiliro och deras och våra strävanden, framgångar, och svårigheter.