Startsida

Välkommen till Kashumbiliros vänner.

I Tanzania vid Victoriasjöns västra strand ligger Kashumbiliro, ett stycke Afrika i våra hjärtan. Där lever sång, tro och framtidshopp. Ändå lever en stor del av befolkningen under fattigdomsgränsen. Föreningen Kashumbiliros vänner vill medverka i deras utveckling mot en rikare framtid.

Om oss

I Tanzania vid Victoriasjöns västra strand ligger Kashumbiliro, ett pastorat med sju församlingar inom ELCT (Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania). Kashumbiliro är ett stycke Afrika i våra hjärtan. Där lever sång, tro och framtidshopp. Ändå lever en stor del av befolkningen under fattigdomsgränsen. Föreningen Kashumbiliros vänner vill medverka i deras utveckling mot en rikare framtid.

Idag kan vi se tillbaka på ett mångårigt samarbete. En del projekt har avslutats, andra pågår eller är i sin linda. Arbetssättet för föreningen är trefaldigt: att bygga på personliga kontakter, att insamla medel till såväl inkomstgenererande som humanitära projekt samt att stimulera till insatser på hemmaplan. VI försöker alltid ha betoning på hjälp till självhjälp, det vill säga att verksamheten skall övergå i egenregi och ha långsiktighet.

Vi är fortfarande mitt uppe i ett pionjärarbete med alla möjligheter och risker. Därför är vi ständigt medvetna om att kulturskillnader, olika utgångspunkter när det gäller kunskap och risker när pengar är inblandade, är fallgropar som måste pareras. Under rubriken Projekt finns närmare beskrivning av det som är aktuellt. I medlemsbreven under rubrik Medlemsinformation finns fortlöpande beskrivning av våra kontakter med Kashumbiliro och deras och våra strävanden, framgångar, och svårigheter.

Medlemskap och donation

”Föreningen är öppen för var och en som stöder dess syften”, står det i stadgarna. Medlem blir man genom att sätta in årsavgiften, 200 kronor, på bankgiro 5831-2166, Föreningen Kashumbiliros vänner. Ange ”Årsavgift” samt namn, adress och, där så finns, mailadress. Som medlem får man kallelse till föreningsmötena, minst två per år, samt dessemellan information genom nyhetsbrev m.m.
Självklart går det också bra att lämna en gåva via samma bankgiro.

Vår bakgrund

Föreningen Kashumbiliros Vänner bildades i Helsingborg i mars 2007. Den tog vid efter ett så kallat partnerskap under åren 2003 – 2006 mellan Kashumbiliros pastorat i Kageraregionen i nordvästra Tanzania och tre församlingar i Lunds stift, nämligen Perstorps, Helsingborgs S:a Maria och Östra Torns i Lund. Under dessa år genomfördes olika projekt som byggande av vedbesparande spisar, startande av plantskola, anskaffande av böcker till skolor, byggande av latriner, mikrolån till småprojekt, byggande av prästgård. Man lät det också vara viktigt  med skapandet av personliga kontakter med ömsesidiga besök. Många av dem som via sina församlingar var engagerade i detta valde sedan att fortsätta i annan form och tog initiativ till bildandet av vänföreningen.